Dne 28. ledna bylo zveřejněno vyjádření radního Zdeňka Kutila k materiálům, které minulý týden projednávalo zastupitelstvo města. Jednalo se o právní rozbor smluv souvisejících s celkovou rekonstrukcí úpravny vody v Brlohu. A tak, jak je zvykem u Zdeňka Kutila, výsledkem jsou skandálně zkreslené a zavádějící informace, tedy pouze takové, které se mu hodí pro očerňování a pomlouvání předchozího vedení radnice.

Předně zdůrazňujeme, že jde o manipulaci, neboť pan Kutil nepředal právní kanceláři úplná fakta a skutečnost je taková, že město od dodavatele penále získalo, a to formou víceprací v téže hodnotě. Nejednalo se však o částku 1,7 mil. Kč, ale o částku cca 860 tis. Kč, neboť dodavatel práce dokončil v lednu 2016 a ne v březnu 2016, jak se snaží pan Kutil tvrdit. A jelikož město nedopouštělo penále vyšší než 20 tis. Kč, ale pouze se dohodlo na způsobu úhrady penále, bylo rozhodnutí o dané záležitosti ze zákona vyhrazeno radě města. Takže nic nezákonného, tajného či nevýhodného, jen další bublina plná polopravd.

Daleko více alarmující nám však přijde, že celou „kauzu“ publikuje a prezentuje pan Kutil. Z diskuze na zasedání zastupitelstva totiž vyplynulo, že dle rozhodnutí rady města z května 2017 byl za obstarání právní analýzy zodpovědný právě on, a to za cenu cca 15 000 Kč. Radní Zdeněk Kutil si podle jeho vyjádření vhodnou kancelář vybral pomocí náhodného otevření internetu (opravdu běžný způsob vyhledávání odborně zdatného právníka) a oslovení provedl ústně. Následně s advokátní kanceláří komunikoval rovněž pouze on. Finální cena zaplacená městem za rozbor však činila 75 000 Kč. Písemná smlouva nebyla uzavřena ani není písemná objednávka na právní služby, ač je to dle zákona o registru smluv v takovém případě povinnost města a bez uveřejnění je smlouva ze zákona neplatná. Není také jasné, co vlastně bylo předmětem zadání, neboť neexistuje ani písemná objednávka. Proč? Asi abychom se o rozboru nedozvěděli? Nevím.

Nyní podrobnější reakce na body pana Kutila… Pro dobrovolníky, detailní vysvětlení v kompletním článku.

K bodu č. 1: Právním rozborem bylo zjištěno, že zhotovitel dostal výhodu 9 měsíců času pro dokončení díla a v dostupné dokumentaci nebyl zjištěn důvod pro tuto výhodu.
Na můj dotaz k paní právničce jak došla k závěru, že na zasedání rady města nebyly sděleny důvody pro přijetí dodatku ani nebyly obsaženy v materiálu a s kým o tomto jednala, mi bylo odpovězeno, že jí to bylo sděleno Zdeňkem Kutilem. Jak je to možné? Zdeněk Kutil v té době nebyl členem rady ani s žádným bývalým radním o této záležitosti nemluvil. Jednalo o účelovou nepravdivou informaci? Zůstává však s podivem, že paní právnička si to nikterak nesnažila ověřit a stavěla pouze na ústním sdělení.

K bodu č. 2: Zhotovitel nestihl dílo dokončit ve stanoveném termínu. Rada města mu odmítla prodloužit termín. Avšak v zápětí v měsíci březnu uzavřela dohodu o narovnání, kde prodloužila termín díla do konce května 2016.
Jaká byla skutečnost? Detailní vysvětlení zde. Je však s podivem, že radní Zdeněk Kutil doklady o dokončení díla a jeho předávání městu z ledna 2016 oslovené advokátní kanceláři neposkytl, ač jimi prokazatelně disponoval. Prodloužení termínu dokončení bylo, logicky, způsobeno nutností provedení dohodnutých víceprací. Žádnou nelogičnost či rozporuplnost v postupu rady proto nespatřuji, naopak, těžko by bylo možné po dodavateli chtít provést práce navíc a nedat mu na to časový prostor.

K bodu 3: V dohodě o narovnání odpustila veškeré pokuty a penále k datu podpisu dohody, tj. k 10.3.2016. K tomu datu by penále, vyplývající ze smlouvy o dílo činilo 1 750 000 Kč.
A o jaké pokuty a jiné penále se jedná? Penále žádné, na vysvětlenou pokuta a penále je jedno a totéž. Ve smlouvě jsou tři druhy pokut. Jedna za prodlení dodavatele s termínem uvedení díla do zkušebního provozu ve výši 0,1% z ceny díla, tj. 27 950 Kč za každý den prodlení. Druhá pokuta je za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla do trvalého užívání podle smlouvy ve výši 25 000 Kč za každý den prodlení a třetí za nedodržení konečného termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

Dodavatel měl dílo dokončit 31.12.2015 a hned následující den zahájit dvanácti měsíční zkušební provoz. A protože se tak nestalo, běžela mu od 1.1.2016 smluvní pokuta až do doby dokončení díla. Dodavatel sice tvrdil, že dokončil dílo již v průběhu první poloviny ledna 2016, ale odbor investic měl výhrady. Dne 29.1.2016 se dohodlo s dodavatelem vyřešit spor formou dohody o narovnání a nakonec jsme tak vyčíslili pokutu za celý měsíc, tedy za 31 dnů prodlení se zahájením zkušebního provozu, což činilo částku 866 450 Kč. Místo úhrady pokuty v hotovosti provedl dodavatel pro město na základě Dohody o narovnání další práce v hodnotě 866.000 Kč. Pokuta nečinila k 10.3.2016 1,7 mil. Kč, ale 866 450,-Kč a tento nárok nebyl odpuštěn, ale ve výši 866.000Kč vypořádán formou víceprací. Dodavatel si tedy, až na výše uvedených 450,-Kč, celou smluvní pokutu „odpracoval“ a rada promíjela jen onen rozdíl, tedy 450 Kč. Zde je nutno podotknout, že při výpočtu smluvní pokuty jsme vycházeli z vyšší sazby smluvní pokuty, tedy 0,1% z ceny díla, tj. 27 950 Kč denně a nesouhlasím s oslovenou advokátní kanceláří, že by smluvní pokuta měla činit jen 25 000 Kč. Zpracovatel posudku evidentně smlouvu špatně vyhodnotil, neboť tou dobou nešlo o konečný termín dokončení díla, ale o termín dokončení části díla a jeho uvedení do zkušebního provozu. Až po zkušebním provozu, v rámci kterého se provádí další potřebné provozní úpravy a který je podmínkou kolaudace, bylo možné považovat dílo jako celek za úplně dokončené a k tomuto termínu se také vztahovala smluvní pokuta ve výši 25 000,-Kč denně.

K bodu 4: Obec může promíjet pohledávky a vzdát se svých práv, ale pouze usnesením zastupitelstva města. Došlo k porušení zákona o obcích a bývalá starostka Martanová podepsala smlouvu, dohodu o narovnání, bez toho, že by to ZM projednalo Rada města má v pravomoci odpustit dluh do výše 20 000 Kč.
Podepsala jsem smlouvu o narovnání, která byla výsledkem dohodovacího jednání mezi městem a dodavatelem, kdy se vedla diskuze, zda má město nárok na nějakou pokutu, v jaké výši a za jakou dobu. Žádná pohledávka ve výši přesahující 20 000,-Kč nebyla prominuta a uzavření smlouvy bylo plně a zcela v kompetenci rady města, což je také v právním rozboru uvedeno. Více v detailním vysvětlení zde.

Závěrem?
Netuším, proč radní Zdeněk Kutil advokátní kanceláři neposkytl všechny, a zejména klíčové informace,
proč o věci nejednal s pracovníky odboru investic,
proč zpracovateli posudku uváděl (dez)informace o průběhu jednání rady, kterému nebyl přítomen, a s žádným z členů rady o něm nehovořil,
proč zastupitelé nedostali kompletní materiály k projednávané kauze?
I když, spíše tuším, proč to všechno dělá. Jedno je totiž jisté. Uvedeným rozborem disponuje přinejmenším Zdeněk Kutil již od konce léta loňského roku, kdy byl již prokazatelně městu účtován. Ale tehdy nic neřešil. Asi by to bylo moc brzy na předvolební kampaň.

Jaroslava Martanová