Na jaře 2018 spolek Vimperk žije! zareagoval na grantovou výzvu Nadace Partnerství – Podzimní výsadba stromů 2018. Cílem tohoto grantu je podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí a zvýšení zájmu obyvatel o své okolí. Bylo možné zažádat o finanční grant v rozsahu 10 000Kč – 30 000 Kč na nákup sazenic a stromů (od minimálně 10 kusů sazenic stromů) a na zakoupení nezbytného materiálu (kůly, pletiva…). V rámci projektu se předpokládala finanční spoluúčast dalších partnerů – místních sdružení, spolků, samosprávy či podnikatelů.

Po dlouhých a intenzivních úvahách a konzultacích s odborníky, které místo ve Vimperku by bylo to pravé k výsadbě nových stromků, jsme vybrali lokalitu v parku u Volyňky – svah za nově vybudovaným Rákosníčkovým hřištěm. Park je často navštěvovanou lokalitou a průchozí tepnou pro pěší, která propojuje cesty z nádraží a supermarketů do centra města. Dlouhodobě vnímáme jako velkou nevýhodu této klidové zóny města blízkost frekventované silnice, která tento park lemuje a není dostatečně hlukově ani esteticky od parku oddělena. Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli výsadbu realizovat právě zde, byla plánovaná výstavba nového dětského hřiště v místech, kde zcela chybí stromové osázení, které by opticky oddělilo park od rušného silničního tahu. K výsadbě jsme vybrali druhy stromů Šumavě blízké, přirozeně se zde vyskytující. Jedná se celkem o 15 sazenic (1x lípa malolistá, 6x javor klen a 8x jeřáb ptačí). Lípa bude centrální dominantou a bude symbolizovat blížící se jubilejní výročí vzniku republiky.

Jsme velice rádi, že náš projekt byl odbornou komisí hodnocen spolu s dalšími sedmi projekty jako jeden z nejkvalitnějších a byl tak podpořen přímo, bez nutnosti dalšího hlasování.

A tak bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní sázení stromků, které se uskuteční na Den stromů – 20. 10. 2018 v parku u Volyňky. Výsadba bude probíhat za účasti veřejnosti, ve spolupráci se ZO ČSOP Šumava a za finanční spoluúčasti Města Vimperk. Z grantu bude hrazena cena sazenic (29 512,- Kč vč. DPH).

?

Tímto bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství za přímé podpoření našeho projektu, firmě Park+, která bude dodávat sazenice a potřebný materiál, další dík patří ZO ČSOP Šumava za odbornou pomoc a edukaci při realizaci výsadby, dále Odboru životního prostředí a Ing. Kotálovi za spolupráci a v neposlední řadě velké dík patří Městu Vimperk za udělení souhlasu s výsadbou na pozemku města a za přislíbení finanční spoluúčasti. Děkujeme!

Těšíme se na Vás!

Jitka Kabourková a Iva Samková
Vimperk žije!

Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční podpory RunCzech.