Nelze než reagovat na další vyjádření pana Zdeňka Kutila, plné “zcela prokazatelných a jasných” důkazů… https://goo.gl/mZJUPP

Fakta:

– Na jednání zastupitelstva dne 22.1. 2018 byli zastupitelé informováni panem Kutilem o tom, že při schvalování právního rozboru bylo na radě města jednáno o částce 15.000 Kč jako předpokládané ceně. Nechápeme proto, jak je možné, že pan Kutil již při jednání o zadání rozboru s AK Řezníček rovnou hovořil o částce 50.000 Kč. Peníze navíc na právní služby v rozpočtu nebyly, proto bylo nutno přijmout rozpočtové opatření viz. usnesení rady města č. 1062 ze dne 23.10.2017. Aktuální cena 75.000 Kč nás proto velmi udivila…
– Registr smluv nezná žádnou výjimku z povinnosti zveřejnění z důvodu z neexistence smlouvy nebo objednávky. Naopak, ukládá obci povinnost smlouvu písemně uzavřít v případě plnění nad 50.000 Kč. Faktury byly zveřejněny až po upozornění na uvedený nedostatek na jednání zastupitelstva 22.1.2018.
– Pokud pan Kutil předal všechny materiály, jak je možné, že advokátní kancelář nedisponovala klíčovými zápisy z předávání díla z ledna 2016. Což potvrdila zástupkyně advokátní kanceláře na jednání zastupitelstva.
– Paní Martanová netvrdí, že dílo bylo předáno v lednu 2016. Tvrdí, že dílo bylo koncem ledna 2016 dokončené a způsobilé k provozu, neboť obsahovalo pouze drobné vady a nedodělky, nebránící užívání díla. Viz. kompletní zápis z předávacího řízení, nikoliv pouze dvě strany, které zveřejnil pan Kutil. Penále bylo možné počítat pouze do dokončení díla a zahájení zkušebního provozu, ne do jeho předání (viz bod 9.1.1. smlouvy o dílo). Zkušební provoz vodárny probíhal již od konce ledna 2016 (viz zápis z kontrolního dne konaného 2.2.2016 a další zápisy).
– Penále činilo k 31.1.2016 celkem 866.450,-Kč, dohodou o narovnání bylo dílo rozšířeno o práce v hodnotě 866.000,13 Kč, dohoda tedy odpouští dodavateli částku 449,87 Kč. Penále nelze počítat do dne podpisu dohody o narovnání, tedy za 70 dnů, protože dílo bylo dokončeno a ve zkušebním provozu již od konce ledna 2016.
– Dne 31.5.2016 bylo předáno rozšířené dílo, tedy stavba včetně víceprací, k jejichž provedení byla dodavateli poskytnuta lhůta do 31.5.2016. Zápis proto nemá k věci žádný vztah.
– Právní rozbor byl městu účtován již koncem léta. Nezpochybňujeme, že jej rada projednala těsně před lednovým zastupitelstvem, jen nechápeme, proč tak bylo učiněno až v lednu.

Naše postřehy:

– Nejsme schopni ověřit, zda má pan Kutil klidné svědomí.
– Nevíme, jak prokazatelně se pan Kutil kauzou zabýval již v lednu 2017, nicméně hovořit o této věci začal až na zastupitelstvu v dubnu 2017.
– Pokud toto není předvolební kampaň, pak se máme na co těšit.
– Dovolujeme si spekulovat, že kdyby pan Kutil nemanipuloval s fakty, nebude čelit neustálému tlaku.

Závěrem nezbývá než upozornit na učivo fyziky ze základní školy. Ona totiž každá akce vyvolává reakci. Pokusíme se však tuto zákonitost porušit a dále již v této kauze nereagovat.