Na Brantlově Dvoře stojí kaplička, kterou město v roce 2016 převzalo do svého vlastnictví od soukromého vlastníka. Podle letopočtu uvedeného na kamenném ostění vstupního portálu lze předpokládat, že byla postavena v roce 1933. Zatím však není více známo o tom, kdo ji postavil, za jakým účelem a z jakého důvodu. Město Vimperk nechalo zpracovat pasport kapličky a její posouzení ze stavebně technického hlediska.

Pasport stavby a posouzení stavebně technického stavu objektu

Při podrobném průzkumu kapličky bylo zjištěno, že velmi rychle postupuje degradace všech konstrukcí a byly zjištěny závažné statické poruchy, které zásadním způsobem ovlivňují původní záměr provést obnovu kaple standardními stavebními postupy. V objektu dochází k rozpadu říms a rozpojování a trhání základních nosných konstrukcí, jež postrádají oporu v mělkých a nesoudržných základech objektu. Zhoršený stav krovu již neumožňuje jeho předpokládané zachování a řešení jeho obnovy pouhou opravou. Rychle se prohlubující dezolátní stav objektu vyvolává obavy ze zřícení některých konstrukcí stavby a vyžaduje urychlené řešení. Bylo provedeno opatření zamezující neoprávněnému vstupu osob do kapličky, protože hrozí její zřícení, klenby jsou rozpraskané, rozpadávají se stěny, jsou puklé a rozjíždí se. Zaměstnanci odboru investic doporučili v případě jejího zachování zajistit v rozpočtu na rok 2018 finanční prostředky na provedení základních bodů obnovy, tj. odvodnění, statické zajištění, podchycení základů, nový krov a nejnutnější opravu zdiva. Již pouze tyto práce mohou s ohledem na nutná a finančně nákladná statická opatření dosáhnout 700 až 900 tis. Kč. Celková obnova kaple se právě díky nutnosti provedení statických opatření oproti původnímu předpokladu finančně značně prodraží a může představovat i částku vyšší než 1,5 mil Kč. Závěr zpracovatele pasportu je jednoznačný, doporučil kompletní demolici kapličky. Je jen otázkou času, kdy se kaplička sesype a nezůstane nic.

Jednání zastupitelů

Na říjnovém zasedání měl každý zastupitel k dispozici zprávu o stavebně technickém stavu kapličky s variantními návrhy jak dále naložit s touto stavbou.Odbor investic,ve spolupráci se zpracovatelem pasportu, navrhl čtyři možné varianty řešení. První varianta, která je z hlediska financí nejdražší, je oprava objektu, který však může nadále degradovat vzhledem k špatnému založení celé stavby. Druhou variantou je zbourání původní kapličky a postavení repliky, varianta stejně finančně náročná jako první v hodnotě 800 tisíc až 1 milionu Kč.
Optimálním řešením ze strany zpracovatele pasportu i odboru investic je varianta třetí, rozebrání zdiva, ponechání kamenného portálu a zbudování pietního místa. V místě kapličky postavit novou kapličku v malém provedení max. 2 x 1,5 m s kamenným dlážděním, s lavičkou a informační tabulí s popisem a fotografiemi původního místa. Kolem plochy postavit kamennou vyrovnávací zeď se zabudovanou kamennou deskou sloužící jako lavička, jednalo by se o bezúdržbové provedení. Odpadla by pak i dohoda s vlastníky sousedního pozemku, neboť kaplička by byla situována od hranice pozemku. Předpokládané výdaje na toto řešení jsou 200 až 250 tisíc korun.
Čtvrtou, nejlevnější variantou, je kapličku rozebrat a plochu zatravnit.

Po prostudování materiálu, který měli všichni zastupitelé k dispozici, a slovního komentáře Michala Jančeho jsem vyjádřila svůj názor a přiklonila se k variantě třetí, a to z důvodu velice špatného stavebně technického stavu kapličky a finanční náročnosti generální opravy kapličky. Zachování kamenného ostění vstupního portálu a využití materiálu na kamenný oltář v navrhované kapličce by bylo důstojným připomenutím místa duchovní stavby s fotografiemi původního objektu a informacemi o jeho historii. Starosta Pavel Dvořák tuto variantu také podpořil se slovy, že to projednávali v radě i na sezení jejich party a přiklání se k variantě číslo tři. Z následné diskuze vyplynulo, že Zdeněk Kutil, Šárka Janásková a Petr Bednarčík se kloní k zakonzervování objektu kapličky, něco více zjistit o její historii a pokusit se sehnat prostředky z grantů či jiných dotačních prostředků na její rekonstrukci. Zdeněk Kutil mluvil i o tom, že je dnes spoustu spolků, které tyto stavby zachraňují. Návrh na zakonzervování objektu podpořil také Bohumil Petrášek, nelíbila se mu třetí varianta pouze s vybudováním pietního místa, ale souhlasil by, pokud zároveň bude připravena dokumentace na její obnovu.Nakonec zastupitelé po diskuzi přijali usnesení, v kterém rozhodli o pokračování projektové přípravy a o zajištění realizace celkové obnovy kapličky.
V současné době se zpracovává dokumentace na její rekonstrukci. Tak jako kaplička v ulici Karolíny Světlé byla velice pěkně opravena z iniciativy a přičiněním Střední školy a Základní školy Vimperk ve spolupráci s městem, tak i zde se může najít podobné řešení. Jestli bude kaplička opravena anebo bude vzhledem k jejímu velice špatnému technickému stavu nakonec rozebrána a bude zde zbudováno důstojné pietní místo, je pro mne přijatelnou variantou. Obojí představuje možné důstojné řešení, které si toto místo zaslouží. Doufám jen, že tento můj názor se nestane předmětem politických diskuzí a nebude překrucován.

Jaroslava Martanová