Pozorně jsem si přečetl prohlášení pana Dvořáka a pana Kutila k současné situaci v našem městě a nestačím se divit. Proto bych se k nim na tomto místě rád vyjádřil.

1. „Vimperk promarnil mnoho času, peněz a nápadů. Léta jsme upozorňovali, navrhovali jak řešit bolavá místa města, jak realizovat i financovat další projekty.“
Jak to vidím já: Tehdejší opozice nenavrhovala téměř žádná řešení, pouze neurčitě hovořila, že by vše dělala lépe, že na kraji jsou desítky milionů na komunikace apod. Bohužel, pro města našeho typu však není možno již minimálně 6 let získat žádnou dotaci na chodníky nebo komunikace (dříve byly dotace přidělovány městům do 3 tisíc obyvatel, dnes městům do 5 tisíc obyvatel).

2. „Prvním krokem je bezodkladný plán na dokončení bazénu. Od roku 2012 jsme žádali rozvrh dokončení, finanční plán, ale nic se nedělo.“
Jak to vidím já: Bývalé vedení zpracovalo zadání na změnu projektu už v roce 2016 a tato projektová dokumentace nové tváře bazénu je finančně kryta i v rozpočtu na rok 2017. V měsíci březnu byla již provedena prezentace, jak bude budoucí krytý bazén vypadat. Cena bazénu nemá být 80 mil. Kč, ale 70 mil. Kč (původní cena bazénu byla plánována na 120 mil. Kč) s tím, že za 10 mil. Kč by měla být postavena tribuna a šatny pro zázemí venkovního sportovního areálu. Propočet na úvěr na bazén je již dávno připraven.
3. „Ulice 1. máje je tankodromem již minimálně 4-6 let a město teprve nyní čeká na studii (údajně pro příštích 50 let), kterou zadala minulá rada až po dvou a půl letech ve vedení města“.
Jak to vidím já: Návrh na zcela nové architektonické řešení ulic 1. máje a Pivovarská včetně přilehlých lokalit dala odvolaná rada v roce 2016. Samozřejmě nebyl problém provést jen opravu ulice 1. máje. Minulé vedení města bylo a stále je přesvědčeno, že tato centrální dopravní osa si zaslouží nebýt pouze silnicí. Studie ukazuje velký potenciál tohoto území a také navrhuje, jak jej výrazně zatraktivnit a celkově vylepšit. Realizace této studie by měla ovlivnit vzhled města na dalších 50 let. Při realizaci je totiž nutno obnovit i všechny podzemní sítě. Že se jedná o dobré řešení, dokládá i fakt, že je nové vedení města nezavrhlo, přestože na jeho vzniku nemá žádný podíl. Žádné řádné vedení by se nepustilo do oprav této ulice bez rozsáhlého průzkumu potřeb našeho města a zpracování architektonické studie tak, jak je tomu nyní. Zároveň v roce 2015 nebyl dostatek prostředků z pronájmu vodohospodářské infrastruktury od ČEVAKu do té míry, aby nebylo nutno brát si na tuto akci úvěr. Peníze z pronájmu vodovodní sítě totiž nelze využít jinak, než za účelem obnovy vodohospodářské infrastruktury. Opravy, které aktuálně probíhají, by současné vedení nemohlo realizovat, kdyby již v lednu 2017 nedošlo k zahájení výběrového řízení na realizaci oprav komunikací po zimě. Toto výběrové řízení bylo ukončeno v dubnu 2017, takže opravy proběhly dle uzavřené smlouvy. Vedení města zároveň plánovalo z důvodu ušetření finančních prostředků spojit tuto rekonstrukci s opravou ulice Nad Stadionem a rovněž k tomuto účelu připravilo projekt.

4.  „U Sloupů bydlí mladé rodiny, chceme tam spustit výstavbu bytů. A není napojení na kanály a čističku ve městě. Další priorita zatím bez řešení, jenom sliby. Okamžitě se do toho musíme pustit.“
Jak to vidím já: Město Vimperk nemá žádnou studii, tudíž ani projekt na výstavbu bytů v lokalitě U Sloupů. Nemá žádné peníze v rozpočtu, které by s touto výstavbou počítaly, a ani na to žádná ze stran ani hnutí neměla při kandidatuře ve volbách názor. V současné době je kapacita čistírny odpadních vod U Sloupů dostatečná i pro plánovanou výstavbu bytů v objektu ve vlastnictví pana Kutila. Na napojení na městskou kanalizační síť byl rovněž zpracován investiční záměr. Situace tedy má řešení, jen o něm pan starosta neví. Na vybudování této kanalizace by se měly finančně podílet i subjekty, které staví U Sloupů byty, stejným způsobem, jakým na budování infrastruktury přispívají stavitelé rodinných domů. Jedná se totiž o soukromý podnikatelský projekt, který by město Vimperk mělo dofinancovat tak, aby zisk ze strany soukromých investorů byl co největší.

5.  „Odmítl jsem tiskovou mluvčí, radnice si ji najala na vylepšování image. K 1. 5. 2017 byla (smlouva) ukončena.“
Jak to vidím já: Pan starosta samozřejmě k 1. květnu 2017 nemohl nikoho odvolávat z funkce, neboť sám byl zvolen do funkce až 15. května 2017. Tisková mluvčí, která pracovala velmi kvalitně a úspěšně se zasadila o vylepšení stránek města a jeho propagaci, ostatně na tuto práci byla i přijata, dostala totiž daleko lukrativnější nabídku od města Písek a svůj pracovní poměr u města Vimperk ukončila již před nástupem pana Dvořáka do funkce.

6. „Budeme vše říkat na rovinu, my všichni v novém vedení“
Jak to vidím já: Jak z výše uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, tento výrok nového pana starosty je bohužel jen další z jeho nepravd.

Dovětek
Mohl bych ještě nadále rozebírat různá prohlášení, ale chtěl bych panu středoškolskému učiteli vzkázat jako bývalý středoškolský student, že jeho životní postoj “nelhat a nekrást” mohl těžko převzít od T. G. Masaryka, protože ten razil motto “nebát se a nekrást”. Rád bych mu však doporučil jiný citát od stejného autora, a to „demokracie pravá spočívá v mravnosti“.
S pozdravem slušnost vždy a všude Libor Kudláč