Již několikrát jsme si přečetli nebo slyšeli od současného vedení města, že se ve městě nic nedělalo, vše má zpoždění, promarnilo se mnoho času, peněz a nápadů. Mnohokrát zazněla kritika na vedení města jak za dob starosty Bohumila Petráška, tak i za působení starostky Jaroslavy Martanové. Proto jsme se rozhodli popsat skutečný stav věcí, jak byly a jaké jsou.

Projektové práce a územní studie

Pro zlepšení dopravy, parkování, modernizaci infrastruktury, oprav bytového fondu a smysluplného využití území v celém městě bylo zadáno několik projektových dokumentací včetně zajištění stavebního povolení a studií. Než se lze pustit do vlastních oprav či zásadní proměny prostranství, tak tomu musí předcházet vypracované smysluplné projekty a mít na vše řádné povolení. Za našeho působení byly zadány tyto dokumentace nebo studie pro:

 • – rekonstrukci ulice Mírová nad ZŠ Smetanova včetně rozšíření parkování
 • – vybudování autobusové zastávky u ulice K Rokli
 • – nové řešení chodníků a rozšíření komunikací v ulici Čelakovského, proběhlo setkání s občany, kteří byli seznámeni s návrhem řešení a jejichž připomínky byly předány projektantovi
 • – celkovou rekonstrukci části ulice Nad Stadionem pod bytovkami včetně izolace objektů a nové infrastruktury
 • – vybudování světelných semaforů na přechodu pro chodce v ulici Pražská naproti ZŠ TGM
 • – rekonstrukci ulice Hřbitovní včetně chodníku pro pěší pod touto komunikací
 • – vybudování parkoviště nad letním divadlem
 • – položení nového vodovodu a kanalizace v ulici 1. máje včetně napojení objektu ZŠ TGM na kanalizaci
 • – rekonstrukci chodníků na sídlišti Míru z ulice SNP do ulice Mírová k autobusové zastávce K Rokli včetně nového řešení schodiště u MŠ Mírová
 • – nové účelné řešení veřejného prostranství ulice 1. máje a Pivovarská, dokončení finálního návrhu podle zadání mělo být vyhotoveno nejpozději do konce července 2017, nikoliv jak je uváděno do konce 30. listopadu 2017
 • – odizolování budovy ZŠ TGM v ulici 1. máje  a celkovou rekonstrukci kuchyně a jídelny
 • – novou kotelnu ZŠ TGM v parku
 • – venkovní nasvícení budovy ZŠ TGM v parku
 • – vybudování 21 nových bytů z internátu lesnické školy včetně nového důstojnějšího zázemí pro městskou policii
 • – dořešení areálu vodních sportů, smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne 15.5.2017 včetně krytí z rozpočtu města.  Bylo odsouhlaseno objemové řešení včetně podzemního podlaží pro vybudování zázemí letního sportovního areálu, provedena anketa mezi občany města i přespolními včetně vyhodnocení, na základě výsledků ankety zpracováno upřesnění zadání vybavení a rozsah poskytovaných služeb (wellness, sauna, atrakce apod.). Zbývá odsouhlasit finální podobu a rozsah služeb. V loňském roce finanční odbor podle požadavku vedení města vypracoval analýzu a možnosti čerpání úvěru na realizaci dostavby bazénu. Podle časového harmonogramu, který byl vypracován na začátku roku, by mělo být reálné v letošním roce požádat o vydání stavebního povolení tak, aby v příštím roce na jaře mohla být dostavba bazénu zahájena;
 • – vybudování nových teplovodních přípojek a předávacích stanic tepla pro čp. 486,zdravotní středisko v ulici Nad Stadionem, budovu ZŠ Smetanova, kde budou muset být prověřeny celé rozvody tepla a teplé užitkové vody
 • – vybudování výtahu na radnici čp. 6
 • – opravu kapličky na Sklářích a na Brantlově Dvoře
 • – odvedení povrchových vod kolem hasičské zbrojnice ve Výškovicích
 • – celkové řešení areálu nemocnice a využití a rekonstrukci stávajících budov
 • – možnost bezpečného parkování u školy v parku včetně autobusové zastávky
 • – zřízení nového odběrného místa pro elektrickou energii v areálu letního divadla s dostatečnou kapacitou pro pořádání kulturních akcí většího rozsahu
 • – poptávku na zhotovení studie využití areálu U Sloupů z důvodu koncepčního a smysluplného rozdělení nezastavěného prostoru uvnitř areálu.

Zároveň bylo doporučeno využít možnosti získání finančních prostředků na zpracování studií veřejného prostranství návsí našich osad a ve spolupráci s firmou ČEVAK řešit likvidaci odpadních vod v těchto osadách.

Pro možnost zadání vlastní dokumentace pro cyklotrasu Volyňka proběhlo terénní šetření, při kterém byla nalezena její trasa, poté bylo jednáno s vlastníky pozemků za účelem získání jejich souhlasu s realizací cyklotrasy. Bylo nalezeno i variantní řešení pro část cyklotrasy v úseku od autobusové zastávky Výškovice k mostu v Sudslavicích, přídavný pruh ke komunikaci I. třídy, z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků. Toto řešení bylo projednáno i s Ředitelstvím silnic a dálnic v Českých Budějovicích.

Pro pokračování zpracování projektové dokumentace pro okružní křižovatka Fišerka bylo jednáno s majitelem firmy Robin Oil za účelem získání souhlasu s realizací křižovatky, podařilo se.

Akce připravené k realizaci pro rok 2017

Vždy ke konci roku se připravuje rozpočet města na rok příští, jsou do něj zařazovány investice a opravy, které jsou nezbytné udělat a jsou na ně příslušná povolení. Do rozpočtu pro rok 2017 byly navrženy tyto investice nebo opravy:

 • – oprava atletické dráhy u ZŠ TGM, je hotová
 • – oprava fasády a oken na čp. 5, je hotová
 • – restaurování ciferníků věžních hodin probíhá
 • – rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Smetanova probíhá
 • – rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení šaten dětí na zimním stadionu je již téměř hotova
 • – obnova městského opevnění nad Cukrárnou Pod zámkem
 • – oprava střechy hřbitovní kaple
 • – oprava fasády kostela Sv. Bartoloměje
 • – oprava střechy kaple v Křesánově
 • – rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ TGM v budově v parku
 • – komplexní oprava fasády a střechy včetně nasvícení budovy ZŠ TGM v parku
 • – přístavba osobního výtahu v poliklinice v ulici Nad Stadionem
 • – demolice objektu v Pasovské ulici čp. 45 včetně získání dotace ve výši 2,3 mil Kč na její demolici, následné řešení celého prostoru dohodnuto s Ředitelstvím silnic a dálnic
 • – realizace autobusové zastávky u nemocnice
 • – bezpečnostní nasvícení přechodu pro chodce v ulici Sušická
 • – realizace přechodu pro pěší u Tesca, požádáno o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury
 • – rozšíření kamerového systému, město obdrželo dotaci ve výši 350 000 Kč
 • – realizace sportovního hřiště na Lipce, v minulých dvou letech se podařilo získat vhodný pozemek do pronájmu a poté získat stavební povolení
 • – oprava hřbitovních zdí, bylo doporučeno zahájit první část opravy zdi v ulici Nad Stadionem
 • – instalace informačního panelu pro turisty v osadě Lipka včetně laviček a stolu.

A jak je to s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Při přípravě rozpočtu na tento rok jsme navrhli 20 mil. pro její rekonstrukci s tím, že další finanční prostředky by byly zapojeny do rozpočtu poté, až bude vysoutěžena celková cena. Společně s opravou této ulice jsme měli připraveno soutěžit i opravu komunikace v ulici Nad Stadionem pod bytovkami. Věděli jsme a víme, že rozsah těchto prací si vyžádá hodně času a bude velice náročná jejich koordinace z hlediska dopravního řešení při vlastní realizaci. Protože povrch ulice 1. máje dostane zcela jiný ráz, bude nutné získat na tuto proměnu stavební povolení, dokumentaci pro povolení měl zpracovávat projektant spolupracující s firmou na zhotovení návrhu úpravy ulice 1. máje a Pivovarské. Přišlo nám to logické, smysluplné a efektivní. Záměr byl zadat práce na projektu v květnu a na podzim soutěžit vlastní realizaci stavby, neboť některé terénní práce by bylo reálné dělat i v zimním období za příznivějších povětrnostních podmínek, pro firmy se bude jednat o velkou zakázku s možností práce i v zimním období. Bohužel, vzhledem k dění v zastupitelstvu a výměně vedení města, jsou všechny tyto práce výrazně opožděny.

Vážení spoluobčané,

před květnovým zasedáním zastupitelstva jsem Vás oslovila otevřeným dopisem, ve kterém jsem popsala situaci na politické scéně našeho města. Kdo z Vás byl přítomen jednání zastupitelstva osobně či následně zhlédl jeho videozáznam v kabelové televizi nebo na internetu, si udělal svůj úsudek o dění v našem městě. Je to svobodné právo každého. Vzhledem k událostem, které následovaly a kvůli kterým také vzniklo vydání Vimperského samizdatu, Vám chci touto cestou poděkovat za účast na zasedání a vyjádření podpory mé osobě a kolegům z koalice. Velice si tohoto uznání vážíme a je to pro nás závazek.

Vážení spoluobčané, přes to, co se událo, jsme tu proto, abychom Vám nadále byli nápomocni a v rámci svých možností a prostoru, který nám bude dán, budeme nadále pracovat ve prospěch města a jeho občanů.